English
Advokátska kancelária
Mgr. Radovan Hrádek
advokát

Právne poradenstvo


vedenie právnej agendy klienta

informovanie klientov o zmenách legislatívy SR

návrhy zmlúv a právnych dokumentov

Obchodné právo


zakladanie obchodných spoločností

joint ventures

prevody obchodných podielov

Správne právo


zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy

Nehnuteľnosti


kúpa, predaj, nájom a leasing nehnuteľností

zriaďovanie práv tretích osôb, vecné bremená, záložné práva v prospech bánk a iných veriteľov

zmluvy so spoločnosťami zabezpečujúcimi správu nehnuteľností

stavebné právo

Duševné vlastníctvo


ochranné známky

ochrana osobných údajov

Súdne konania


zastupovanie klientov v súdnych sporoch:

obchodné právo, správne právo, občianske právo

Kontaktné informácie